به منظور پیکره بندی nginx برای yii2 مراحل زیر را باید انجام دهید:

1) برای backend پیوند نمادین(symlink) ایجاد کنید.

cd /path/to/project/frontend/web
ln -s ../../backend/web backend

2) frontend/config/main.php نیاز به تغییر دارد.

....
  'components' => [
    ....
    'request'=>[
      'baseUrl'=>'',
    ],
    'urlManager'=>[
      'scriptUrl'=>'/index.php',
    ],
    ....
  ],
بیشتر بخوانید