در کنار داده های بسیار زیادی که در hadoop دارید میتوانید یک موتور جستجو و تحلیل گر real-time هم داشته باشید.

با استفاده از کتابخانه هایی که elasticsearch برای این موضوع آماده کرده امکان اتصال hadoop و elasticsearch فراهم شده است.

با ادغام elasticsearch و یکی از component های hadoop داده ها به طور مستقیم در elasticsearch شاخص گذاری(index) میشوند و همچنین میتوان از HDFS به عنوان یک archive بلند مدت برای elasticsearch استفاده کرد.

در hadoop امکان جستجو یا تجزیه و تحلیل محتوا وجود دارد اما سریع ترین روش نیست. ES-Hadoop با فراهم کردن شاخص گذاری داده های hadoop در elasticsearch سریعتر از همیشه این کار را انجام میدهد.

قابلیت ادغام با محبوب ترین component های hadoop وجود دارد، hadoop پیوسته در حال توسعه است و ES-Hadoop با component های برگزیده و محبوب آن تعامل دارد و خواهد داشت.

برای data visualization(مصورسازی داده ها)  elasticsearch از kibana استفاده میکند.

مدیریت اشخاصی که به اطلاعات شما دسترسی دارند و جلوگیری از جاسوسی برای حفظ محرمانگی اطلاعات انجام میشود. امنیت ES-Hadoop شامل احراز هویت HTTP، پشتیبانی از SSL/TLS برای ارتباط بین elasticsearch و hadoop clusters، کار کردن با Kerberos فعال در hadoop و X-Pack قابل استفاده در elasticsearch cluster میشود.

و در آخر، با هر گونه از توزیع های hadoop مانند Cloudera، Mapr، Hortonworks، Databricks و ... به خوبی کار میکند.