احسان رضایی

یک توسعه دهنده، شاید هم نه.


tag، pull و push کردن Docker image

در linux و متن باز , / تاریخ ارسال 1395/11/22 - 17:38 / 0 نظر / 1861 بازدید / آخرین ویرایش 1398/12/21 - 10:57

در قسمت قبلی، image خودمون رو ساختیم که البته هنوز داخل لوکال هست و حالا بهتره به hub انتقالش بدیم و بیشتر با دستورات docker آشنا بشیم.

از docker images استفاده میکنیم تا ببینیم در حال حاظر چه image هایی رو داریم:

$ docker images REPOSITORY      TAG     IMAGE ID      CREATED       SIZE docker-whale     latest    7d9495d03763    38 minutes ago   273.7 MB <none>        <none>    5dac217f722c    45 minutes ago   273.7 MB docker/whalesay   latest    fb434121fc77    4 hours ago     247 MB hello-world     latest    91c95931e552    5 weeks ago     910 B

IMAGE ID اون docker-whale که ساختیم رو ببینید و توجه کنید REPOSITORY در حال حاضر نامش رو بدون namespace نشون میده. اگر قراره image رو به hub ببریم به namespace احتیاج داریم. در واقع namespace همون نام اکانت شما داخل docker hub هست. چیزی شبیه به YOUR_DOCKERHUB_NAME/docker-whale.

برای این کار و برچست زدن به یک image از docker tag استفاده میکنیم:

docker tag 7d9495d03763 <YOUR_DOCKERHUB_NAME>/docker-whale:latest

اگر دوباره خروجی docker images رو ببینید متوجه میشید که image ما برچسب خورده. البته دقت کنید YOUR_DOCKERHUB_NAME باید همون نام حساب کاربری شما داخل hub باشه.

docker images REPOSITORY         TAG    IMAGE ID    CREATED     SIZE maryatdocker/docker-whale  latest  7d9495d03763  5 minutes ago  273.7 MB docker-whale        latest  7d9495d03763  2 hours ago   273.7 MB <none>           <none>  5dac217f722c  5 hours ago   273.7 MB docker/whalesay       latest  fb434121fc77  5 hours ago   247 MB hello-world         latest  91c95931e552  5 weeks ago   910 B

 

نیاز به لاگین داریم و با دستور docker login این کارُ انجام میدیم:

docker login Login with your Docker ID to push and pull images from Docker Hub. If you don't have a Docker ID, head over to https://hub.docker.com to create one. Username: Password: Login Succeeded

از docker push برای push کردن image داخل مخزن استفاده میکنیم:

docker push <YOUR_DOCKERHUB_NAME>/docker-whale   The push refers to a repository [maryatdocker/docker-whale] (len: 1)   7d9495d03763: Image already exists   c81071adeeb5: Image successfully pushed   eb06e47a01d2: Image successfully pushed   fb434121fc77: Image successfully pushed   5d5bd9951e26: Image successfully pushed   99da72cfe067: Image successfully pushed   1722f41ddcb5: Image successfully pushed   5b74edbcaa5b: Image successfully pushed   676c4a1897e6: Image successfully pushed   07f8e8c5e660: Image successfully pushed   37bea4ee0c81: Image successfully pushed   a82efea989f9: Image successfully pushed   e9e06b06e14c: Image successfully pushed   Digest: sha256:ad89e88beb7dc73bf55d456e2c600e0a39dd6c9500d7cd8d1025626c4b985011

اگر وارد حساب کاربری خودتون در Docker Hub بشین image جدید خودتون رو میتونید ببینید.

حالا image رو از لوکال خودمون با دستور docker rmi پاک میکنیم چون میخواییم به عنوان تست اون رو از hub بگیریم و اجراش کنیم:

docker rmi -f docker-whale

قبلا docker run رو توضیح دادم:

docker run <YOUR_DOCKERHUB_NAME>/docker-whale

و اگر همه چیز درست انجام شده باشه خروجی چیزی مثل زیر میشه:

 Unable to find image '<YOUR_DOCKERHUB_NAME>/docker-whale:latest' locally latest: Pulling from <YOUR_DOCKERHUB_NAME>/docker-whale eb06e47a01d2: Pull complete c81071adeeb5: Pull complete 7d9495d03763: Already exists e9e06b06e14c: Already exists a82efea989f9: Already exists 37bea4ee0c81: Already exists 07f8e8c5e660: Already exists 676c4a1897e6: Already exists 5b74edbcaa5b: Already exists 1722f41ddcb5: Already exists 99da72cfe067: Already exists 5d5bd9951e26: Already exists fb434121fc77: Already exists Digest: sha256:ad89e88beb7dc73bf55d456e2c600e0a39dd6c9500d7cd8d1025626c4b985011 Status: Downloaded newer image for maryatdocker/docker-whale:latest ________________________________________ / Having wandered helplessly into a   \ | blinding snowstorm Sam was greatly   | | relieved to see a sturdy Saint Bernard | | dog bounding toward him with the    | | traditional keg of brandy strapped to | | his collar.              | |                    | | "At last," cried Sam, "man's best   | \ friend -- and a great big dog, too!"  / ----------------------------------------         \         \          \              ##    .           ## ## ##    ==         ## ## ## ##   ===       /""""""""""""""""___/ ===     ~~~ {~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~ ~ / ===- ~~~       \______ o     __/        \  \    __/         \____\______/

پیشنهاد

ارسال نظر