احسان رضایی

یک توسعه دهنده، شاید هم نه.


درس های yii2 شماره 10: پیکره بندی nginx برای yii2 advanced

در yii2 , / تاریخ ارسال 1395/10/05 - 19:20 / 0 نظر / 1478 بازدید / آخرین ویرایش 1398/12/23 - 13:36

به منظور پیکره بندی nginx برای yii2 مراحل زیر را باید انجام دهید:

1) برای backend پیوند نمادین(symlink) ایجاد کنید.

cd /path/to/project/frontend/webln -s ../../backend/web backend

2) frontend/config/main.php نیاز به تغییر دارد.

....
'components' => [
  ....
  'request'=>[
    'baseUrl'=>'',
  ],
  'urlManager'=>[
    'scriptUrl'=>'/index.php',
  ],
  ....
],

3) backend/config/main.php هم باید کمی اصلاح شود.

....
'components' => [
  ....
  'request'=>[
    'baseUrl'=>'/backend',
  ],
  'urlManager'=>[
    'scriptUrl'=>'/backend/index.php',
  ],
  ....
],

4) و در آخر پیکره بندی زیر را به nginx.conf اضافه کنید با توجه به اینکه project_root و server_name مورد نظر شما باید در پیکره بندی قرار بگیرد.

server {
  set $project_root /var/www/advanced;
  set $fcgi_server 127.0.0.1:9000;
  
  charset utf-8;
  client_max_body_size 128M;
  listen 80;
  
  
  server_name X.X.X.X;
  root $project_root/frontend/web;
  index index.php;
  
  location / {
    try_files $uri $uri/ /index.php?$args;
  }
  
  location /backend {
    index /backend/web/index.php;
    try_files $uri $uri/ /backend/web/index.php?$args;
  
    location ~ ^/backend/.*\.php$ {
      rewrite ^/backend/(.*)$ /backend/web/$1;
    }
  }
  
  location ^~ /backend/web {
    root $project_root;
  
    location ~ /\.(ht|svn|git) {
      deny all;
    }
  
    location ~ \.php$ {
      #try_files $uri =404;
      fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
      fastcgi_pass unix:/var/run/php/php7.0-fpm.sock;
      fastcgi_index index.php;
      fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
      include fastcgi_params;
    }
  }
  
  location ~ \.php$ {
    fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
    fastcgi_pass unix:/var/run/php/php7.0-fpm.sock;
    fastcgi_index index.php;
    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
    include fastcgi_params;
  }
}

پیشنهاد

ارسال نظر